Oyutanda Ichi
Oyutanda Ni
Pinan Shodan
Pinan Nidan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Naihanchi Sho
Naihanchi Ni
Nihanchi San
Anaku
Okan
Rohai
Wanshu
Bassai
Gojushiho
Chinto
Kusanku